ลบ แก้ไข

10 สาขาเปิดใหม่ ที่เป็นความต้องการของอาเซียนเวลาที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็กระชั้นเข้ามาทุกที ทำให้การเตรียมตัวเพื่อพร้อมรับมือของประชาชนในแต่ละประเทศมีความเข้มข้นขึ้นมาก ทั้งในเรื่องของความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านภาษา และด้านการศึกษาของคนในชาติทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีคณะและสาขาใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนของเรามีความรู้ความสามารถพอที่จะเข้าไปแข่งขันกับชาติอื่นในตลาดแรงงานที่เปิดกว้างขึ้น ซึ่งเด็กๆ ก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมเช่นกัน หากใครที่อยู่ในช่วงตัดสินใจในเรื่องเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ลองมาดูสาขาที่เปิดใหม่ดู ว่าแต่ละสาขาเรียนอะไร ที่ไหนเปิดสอนกันบ้าง

1. วิศวกรรมการแพทย์ เป็นสาขาที่นำเอาศาสตร์ด้านคณิต วิศวกรรม และการแพทย์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อสร้างหรือพัฒนา Software อุปกรณ์ หรือเครื่องเมือทางการแพทย์โดยเฉพาะ ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนนั้นมี มหาวิทยาลัยมหิดล (แห่งแรกของประเทศไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ทัศนมาตรศาสตร์ เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการตรวจ และการทดสอบระบบการมองชัดของสายตา ทดสอบระบบการเคลื่อนไหวของดวงตา ตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเรื่องสายตาเพื่อส่งต่อให้แพทย์รักษา และแก้ไขความผิดปกตินั้นต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศที่เปิดสอนนั้นมีเพียง 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

3. วิศวกรรมการเงิน เป็นสาขาที่ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ และการเงิน มาปรับประยุกต์ ใช้ร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การเงิน การลงทุน และการจัดการความเสี่ยง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาในชั้นปีที่3 และ 4 เข้าสอบขอใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจการเงินได้อีกด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศที่เปิดสอนนั้นมีเพียง 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (แห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนสาขาในด้านนี้) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

4. มีเดียทางการพทย์ เป็นสาขาที่เน้นให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานในการออกแบบ และผลิตสื่อทางการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย การนำเสนอ การประชาสัมพันธ์ และเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนมีแห่งเดียวในประเทศ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

5. นิเทศ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยในประเทศได้มีการเปิดการเรียนการสอนใรศาสตร์แขนงนี้โดยแบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชาดังนี้

- นิเทศศาสตร์เกษตร  เป็นสาขาที่เน้นในการนำความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ๆ ในวงการการเกษตรไปเผยแพร่ในให้เกษตรกร และชุมชนได้รับทราบอย่างชัดเจน และแม่นยำ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- สื่อสารการกีฬา เป็นศาสตร์เกี่ยวข้องกับสายการกีฬา เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการนำเสนอข่าวในด้านกีฬาออกมาได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนศาสตร์นี้คือ มหาวิทยาลัยรังสิต

- วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ เป็นการศึกษาหลักการ และภารกิจของงานสื่อสารมวลชน เพื่อเพิ่มทักษะในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน และการนำเสนอข่าว ในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- การสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม เป็นหลักสูตรที่พัฒนาแนวคิดด้านการสื่อสารการตลาด และแบรนด์ในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

6. การศึกษาตลอดชีวิต เป็นสาขาวิชาที่เป็นศิลปะในการสอนโดยอาศัยแนวคิดที่ว่า ‘คนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดโอกาสทางการศึกษา’คนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดโอกาสทางการศึกษา’ เน้นให้นักศึกษานำความรู้ และทักษะทางการศึกษามาประยุกต์ใช้กับตัวเอง และที่สำคัญคือเข้าใจหลักการสอนคนทุกเพศ ทุกวัย สามารถจัดการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลนั้นๆได้อย่างดี มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคือ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 7. สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ เป็นสาขาที่เกิดขึ้นใหม่จากการรวมเอาศาสตร์หลายๆ อย่างในด้านสังคมศาสตร์เข้ามาไว้ด้วยกันแบ่งออกเป็น 2 สาขาดังนี้

- สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เป็นการพัฒนากระบวนวิชาปรัญชาเศรษฐศาสตร์ และการเมือง ให้มีความครอบคลุม และพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้นำที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคือ มหาวิทยาลัยรังสิต

- สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มีการผสมผสานระหว่าง สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์แนวประยุกต์อื่นๆ เข้าด้วยกัน โดยนำเอาความรู้ต่างๆมาเชื่อมโยง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำมาใช้ได้จริง มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และความรู้ เป็นศาสตร์ที่เน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในเรื่องการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เน้นให้นักศึกษารู้และเข้าใจกรรมวิธีในการสร้าง สกัด และจัดการความรู้จากข้อมูลจำนวนมาก  โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนก็มี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

 9. อาเซียนศึกษา และภาษาอาเซียน สาขาวิชานี้จะเน้นสอนให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องภาษาของประเทศในอาเซ็ยน อีกทั้งยังศึกษาในด้านวัฒนธรรม ประเพณี สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ของประเทศในอาเซียน โดยมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนดังนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

10. การจัดการภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 2 สาขาได้ดังนี้

- สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม เป็นสาขาที่ต้องการผลิตบัณฑิตในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้กลับไปรับใช้บ้านเกิด เป็นการศึกษาภูมิวัฒนธรรมบนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปิดสอนโดย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- วิชาการจัดการภูมิสังคม เน้นการเรียนการสอนในกระบวนวิชาทั่วไปที่สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในคุณค่าของวิถีพอเพียง เรียนลึกในเรื่องวิถีชีวิต ธรรมชาติ กสิกรรม ธรรมชาติ อาหารและการเกษตรเปิดสอนโดย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เป็นไงกันบ้างค่ะ มีสาขาเปิดใหม่สาขาไหนโดนใจกันบ้างค่ะ ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจนะค่ะ ที่แน่ๆ ก่อนเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาเรารู้ตัวเองรึยังว่าเราถนัดอะไร ชอบอะไร  ถ้ายังไม่รู้ตัวเองก็ขอให้น้องๆรีบค้นหาตัวเองให้เจอก่อนนะค่ะ จะได้ไม่เสียเวลา ไม่เสียโอกาสที่จะได้ทำงาน ได้เรียนในสิ่งที่เหมาะกับตัวเองจริงไหมค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก http://teen.mthai.com/education/74353.htm

  

Editor
ชม 2,637 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean