ม.เกษตรครอง ม.ชั้นนำโลก อันดับ 1 ของประเทศ 2 ปีซ้อน

ม.เกษตรครอง ม.ชั้นนำโลก

       จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขาวิชา ประจำปี ค.ศ. 2014 (QS World University Ranking by Subject 2014) สาขาวิชาการเกษตรและป่าไม้ (Agriculture & Forestry) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับโลกที่ 4 ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ 2 ปีซ้อน โดยเมื่อปี ค.ศ. 2013 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ที่อันดับโลกที่ 33 สำหรับตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation) ชื่อเสียงจากผู้ว่าจ้างบัณฑิต (Employer Reputation) การอ้างอิงทางวิชาการ (Citations per paper) และความโดดเด่นทางวิชาการ (H-Index) โดยค่าน้ำหนักจะแตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชา

     นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังมีอีก 10 สาขาวิชา จาก 3 กลุ่มวิชา ที่มีศักยภาพติดอันดับโลก ได้แก่
       
       1) กลุ่มวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering & Technology) ประกอบด้วย สาขาวิชา Computer Science & Information Systems สาขาวิชา Chemical Engineering สาขาวิชา Electrical & Electronic Engineering และ สาขาวิชา Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering
       
       2) กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและการแพทย์ (Life Sciences & Medicine) ประกอบด้วย สาขาวิชา Agriculture & Forestry และ สาขาวิชา Biological Sciences และ
       
       3) กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences) ประกอบด้วย สาขาวิชา Chemistry สาขาวิชา Environmental Sciences และ สาขาวิชา Materials Sciences

     ด้าน รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้นำองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่ สั่งสมอย่างต่อเนื่องยาวนาน มาถ่ายทอดและพัฒนาบุคลากรของประเทศไทย ให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบไปเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก manager.co.th
โดย Editor Bow
วันที่ 18 เมษายน 2557
พิมพ์หน้านี้