มข.เตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน

มข.เตรียมพร้อมเป็นศูนย์ก
 
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กล่าวว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยข้อบังคับพระราชบัญญัติกำหนดให้จัดทำประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยให้ถูกจัดตั้งเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด จากเดิมซึ่งมีทั้งหน่วยงานที่จัดตั้งตามประกาศราชกิจจานุเบกษา และหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย เบื้องต้นตามโครงสร้างเดิมของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ คณะที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฤษฎีกา อาทิ คณะเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคณะใหม่ ๆ ที่ประกาศโดยสภามหาวิทยาลัย อาทิ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ หรือ MBA วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ จะถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาพร้อมกัน และหน่วยงานล่าสุดคือ คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีมติให้จัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว แต่ยังอยู่ในขบวนการแยกตัวออกจากคณะวิทยาการจัดการ 
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 6 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้