ลบ แก้ไข

พัฒนาการศึกษาในภาคใต้ของไทยให้เท่าทันอาเซียน

Educational and Employme
 

            กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวในที่ประชุมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการการศึกษาต่างๆที่จะดำเนินการในภาคใต้บนพื้นฐานของแนวคิดที่จะต้องจัดการให้ประชาชนในท้องถิ่นที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยให้พวกเขามีทักษะในการประกอบอาชีพ

            อีกจุดที่สำคัญ คือ การพัฒนาการศึกษาจะต้องสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมให้สามารถเรียนร่วมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติใดๆ โดยรัฐบาลได้อำนวยความสะดวกในด้านการใช้ภาษามลายูในสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนให้โรงเรียนในภาคใต้ใช้วิธี การศึกษาแบบสองภาษาในการปรับปรุงการเรียนและสร้างทัศนคติที่ดีขึ้นในหมู่พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีต่อการศึกษา ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่​​ประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยการสื่อสารภาษาอังกฤษจะยังคงเน้นในโรงเรียนต่างเพื่อไม่ให้เยาวชนของไทยด้อยในด้านภาษาอังกฤษ

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,277 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ประเทศไทยได้มีการหารือด้านความพยายามกับคู่ค้าของอาเซียนเพื่อที่จะพัฒนาความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของอาเซียนนอกเหนือจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสมาชิกบวกสาม คือ ญี่ปุ่น...
  by dogTech
 • เวลาที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็กระชั้นเข้ามาทุกที ทำให้การเตรียมตัวเพื่อพร้อมรับมือของประชาชนในแต่ละประเทศมีความเข้มข้นขึ้นมาก ทั้งในเรื่องของความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านภาษา...
  by Editor
 • กระทรวงศึกษาธิการพยายามที่จะแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวก ในด้านการเปิดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน ใน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...
  by dogTech
 • ปัญหาหลักอีกประการหนึ่งซึ่งหลายๆ คนกลัวกันมากนั่นคือ ถ้าผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม MRA ออกไป หรือเข้ามาทํางานในอาเซียนได้อย่างเสรีจริงๆ แล้วคน เก่งๆ หรือวิชาชีพที่ยังขาดแคลนอยู่ในบางพื้นที่ในไทย เช่น คุณหมอ...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean