ลบ แก้ไข

นักบัญชีไทยไม่ตื่นตัวรับอาชีพเสรี

 


          ศ.ด ร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจ อํานวยคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญ ชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า นักบัญชีเป็นหนึ่งในอาชีพเสรีเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 แล้ว จะสามารถไปทํางานในทุกประเทศของอาเซียนได้โดยขณะนี้บัณฑิตนักบัญชีของไทย
มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถทั้งวิชาการ และวิชาชีพ แต่ยังขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศอาเซียน เนื่องจากนักบัญชีไทยส่วนใหญ่มองว่าจะทํางานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
ซึ่งความคิด  
ดังกล่าวอาจทําให้นักบัญชีไทยขาดโอกาสในการก้าวสู่การทํางานในประเทศอื่นๆ
ที่จะช่วยเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการเป็นนักบัญชีหรือก้าวสู่การเป็นนักบริหาร นักธุรกิจระดับสูงได้นอกจากนี้ยังทําให้ขาดทักษะในการแข่งขันกับนักบัญชีประเทศอาเซียนที่มีการเตรียมความพร้อมที่ดีดังนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงต้องพยายามปลูกฝัง ปรับทัศนคติความคิดของนิสิตนักศึกษาด้วย
 
      "ด้วยข้อกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชีไม่ได้เปิดกว้างให้นักบัญชีในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้ามา
ทํางานในประเทศไทยได้ง่ายมากนัก ซึ่งตรงจุดนี้อาจช่วยให้นักบัญชีไทยไม่ต้องถูกแย่งงาน แต่ในอนาคตเมื่อมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน และหากมีการปรับข้อบังคับ ข้อกําหนดต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่นักบัญชีทํางานในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ง่ายขึ้น เมื่อถึงเวลานั้นหากนักบัญชีของไทยยังขาดทักษะในการเตรียมตัว เพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ การเรียนรู้ความแตกต่าง และความหลากหลายของแต่ละประเทศ ก็จะทําให้นักบัญชีไทยไร้ศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ" ศ.ดร.ศิริลักษณ์กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.เดลินิวส์

 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 378 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean