ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย หาวิทยาลัยวิจัยของรัฐประเทศมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซี
www.upm.edu.my

มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย Universiti Putra Malaysia เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเซลังกอร์ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ปุตรามาเลเซียเป็นมหาวิทยาลัยที่รู้จักกันดีในชื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของมาเลเซีย (Agricultural University of Malaysia)  โดยมีการเรียนการสอนที่มีชื่อเสียงในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในด้านเกษตรกรรม

มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซี
www.upm.edu.my

มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซียเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งก่อตั้งเป็น โรงเรียนเกษตรกรรมของประเทศมาเลเซีย ในช่วงปีค.ศ. 1931 โดยการริเริ่มของ John Scott ผู้บริหารของอาณานิคมอังกฤษ และโรงเรียนได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนเรื่อยมาจนจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมของมาเลเซีย ในปี ค.ศ.1969 หลังจากนั้นกี่ปี กษัตริย์ ยังดี เปอร์ตวน อากง มีดำริให้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยของมาเลเซียขึ้นมา โดยต้องการส่งเสริมวิทยาการความรู้ในสาขาวิชาด้าน การเกษตร ป่าไม้ สัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ให้มรการศึกษาวิจัยในสาขาวิชาเหล่านี้อันเป็นแสงนำทางความรู้และปัญหาแก่คนมาเลเซียมากขึ้น จนพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยและใช้ชื่อ มหาวิทยาลัยเปอร์ทาเนียนมาเลเซีย (Universiti Pertanian Malaysia) หลังจากนั้นได้มรการรวมคณะเกษตรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาลายา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของมาเลเซียเข้าเป็นส่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยเปอร์ทาเนียนมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซี
ahpekbiker.blogspot.com

มหาวิทยาลัยเปอร์ทาเนียนมาเลเซีย เริ่มการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 1973 โดยมีคณะวิชาแรกเริ่ม ได้แก่ คณะเกษตร คณะวนศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยา โดยเริ่มการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรีมีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย และได้เปลี่ยนชื่อของมหาวิทยาลัยอีกครั้งในปีค.ศ. 1997 มาเป็นมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย (Universiti Putra Malaysia) เพื่อเฉลิมฉลองและยกย่อง ตนกู อับดุล ราห์มาน (Tunku Abdul Rahman) ผู้นำการเรียกร้องเอกราช และนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งประเทศมาเลเซียหรือ Bapa of Malaysia

คณะสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย เป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งซึ่งเป็นความภูมิใจของคนมาเลเซีย มีคณะสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงมากมาย ในสายเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมาเลเซียที่ใหญ่ที่สุด มีศูนย์วิจัยและห้องทดลองมากมาย นักเรียนในระดับบัณฑิตศึกษากว่าครึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติ มีสาขาวิชาที่มีชื่อเสียง เช่น วิศวกรรมอวกาศยาน วิศวกรรมการเกษตรและวิศวกรรมชีวภาพ วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมอาหาร เป็นต้น
2. คณะวิทยาศาสตร์ มีสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงในด้าน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาการคอมพิวเตอร์
3. คณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีสาขาวิชาที่มีชื่อเสียง เช่น ชีวการแพทย์ สัตวแพทย์ สัตววิทยา นิเวศวิทยามนุษย์ และแพทยศาสตร์ เป็นต้น
4. คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ มีสาขาวิชาที่มีชื่อเสียง เช่น เศรษฐศาสตร์ และธุรกิจการเกษตร เป็นต้น
5. คณะเกษตรศาสตร์ มีสาขาวิชาที่มีชื่อเสียง เช่น พืชไร่ พืชสวน พันธุ์พืช และดิน
6. คณะเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตรโมเลกุลชีวภาพ มีสาขาวิชาที่มีชื่อเสียง เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ และ จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซี
education.701pages.com


นอกจากนี้ยังมีสถาบันวิจัยด้านชีววิทยา เทคโนโลยีขั้นสูง สถาบันวิจัยคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์ฮาลาล และสถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์ป่าไม้ ที่มีชื่อเสียง

ค่าเล่าเรียน
ค่าครองชีพในการเรียนที่ประเทศมาเลเซียถือว่าไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศในฝั่งตะวันตกครับ ปีหนึ่งจะใช้จ่ายรวมทุกอย่างอยู่ที่ประมาณ 200,000-300,000 บาท ก็สามารถอยู่ได้สบาย
ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
-สาขาด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ตลอดหลักสูตร 3 ปีครึ่ง-4 ปี ประมาณ 350,000-400,000 บาท
-สาขาด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดหลักสูตร ประมาณ 500,000-700,000 บาท
(หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ ตลอดหลักสูตร 2,100,000 บาท โดยประมาณ)

ค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
- ปีละประมาณ 100,000 บาทขึ้นไป

ค่าที่พักอาศัย
-ค่าหอพักของมหาวิทยาลัย อยู่ที่ 3,000-9,000 บาท ต่อเดือน

ค่าเดินทาง
-เฉลี่ยอยู่ที่ 600 บาทต่อเทอม

มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซี
alumni.upm.edu.my


 

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก UPM : My Choice ,เอดดูโซน, Universiti Putra Malaysia's Corporate Video 2010/11

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 4,455 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean