รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้
 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 27 เมษายน 2559
 
โดยคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18-30 ปี สถานะโสด สุขภาพร่างการแข็งแรง มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด และร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th
 
อ่านต่อ ASEAN Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 25 เมษายน 2559
พิมพ์หน้านี้