มหาดไทยเตรียมพร้อมบุคลากรรับอาเซียน
มหาดไทยเตรียมพร้อมบุคลาก
 

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (MOI English Camp) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในด้านการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยใน ๔ ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะการสื่อสารที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ให้สามารถติดต่อ สื่อสาร และประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมุ่งหวังให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ด้านอาเซียนและการต่างประเทศของแต่ละหน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้