ความร่วมมือ ‘ไทย–มาเลเซีย’ พัฒนาเทคนิคการสอน ‘ภาษามลายู’ ให้ครูไทย
ความร่วมมือ ‘ไทย–มาเลเซี
 
กระทรวงศึกษาธิการ และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการ Exchange of Teachers and School Administrators for the Promotion of Malaysian Language Teaching in Thailand ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย โดยประเทศมาเลเซียได้จัดฝึกอบรมเทคนิควิธีการสอนภาษามลายู ณ สถาบัน IPGKBAประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 1 เดือน ให้กับครูผู้สอนอิสลามศึกษาของไทย ซึ่งเน้นเฉพาะครูผู้สอน "สาระภาษามลายู” เท่านั้น จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นผู้แทนครูทั้งจากโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
 
ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมและพัฒนาครูผู้สอนภาษามลายูในประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุคศตวรรษที่ 21 และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย สำหรับรูปแบบและหัวข้อการจัดอบรมนั้นมีหลากหลายน่าสนใจ เช่น ทักษะการฟัง พูด โดยเน้นการใช้เกมใช้เทคนิค ASiDiBamBi เทคนิคการเล่นคำ ทักษะการอ่าน ระดับประถมศึกษาใช้เทคนิคการสอนแบบ 

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้