กลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Strategies to Prepare Th
 

                คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (NCPO)เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำหรับประชาคมอาเซียนปี 2015 โดยตั้งใจที่จะบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการเตรียมตัวสำหรับประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

                สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ทำงานออก 8กลยุทธ์ที่จะช่วยให้ประเทศไทยจะมีความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน โดยจะพยายามเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังพยายามที่จะปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบในการสร้างความเข้าใจและความตระหนักของการเป็นอาเซียนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่ออาเซียนอนาคต

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้