มหาวิทยาลัยเตรียมพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC

University Curriculums B

                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกแผนการในการพัฒนาหลักสูตร 5 สาขาการศึกษาเพื่อการเตรียมตัวสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 และมหาวิทยาลัยมหิดลยังได้มีการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติสำหรับการบริการทางพยาบาล เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ของประเทศไทยในการพัฒนาตัวเองให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาค

                โดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในการเปิดหลักสูตรนานาชาติด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม,อุตสาหกรรมเกษตร,เทคโนโลยี ซึ่งในด้านการศึกษาคาดว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจไทยเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ สำหรับสาขาสัตวแพทย์ ประเทศไทยคาดหวังว่าจะกลายเป็นหนึ่งในห้าศูนย์สัตวแพทย์ที่ดีที่สุดในเอเชียในปี 2015 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอีกสามสาขาการศึกษาเพื่อการเตรียมตัวสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ โลจิสติกส์, การบริหารจัดการธุรกิจ, สาธารณสุขและการพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้