เตรียมระบบอาชีวศึกษาต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Vocational Education for
 

                กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สร้างความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำหลักสูตรอาชีวศึกษาในด้านโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อผลิตบุคลากรสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

                โครงการความร่วมมือระหว่างสองกระทรวงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรไทยให้มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอาเซียนและมีมาตรฐานการศึกษาที่ดีในด้านธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำหรับการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปี 2015


อ่านเพิ่มเติม

โดย dogTech
วันที่ 29 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้