ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเภสัชกรรมคลินิกอาเซียน เตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเ
 

กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเภสัชบําบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสยาม จัดการประชุม เภสัชกรรมคลินิกอาเซียนครั้งที่ 15  ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม         แอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมคลินิกในระดับประเทศและนานาชาติ เตรียมความพร้อมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกระหว่างประเทศโดยมีเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ และนักศึกษาจากอาเซียนและนานาชาติ เข้าร่วมประชุมกว่า 900 คน
 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เน้นในหัวข้อ "ความก้าวหน้าของงานเภสัชกรรมคลินิก ทั้งด้านการปฏิบัติและการศึกษา โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง” โดยความก้าวหน้าของระบบการศึกษาและการฝึกปฏิบัติ จะสนับสนุนการปรับบทบาทการทำงานของเภสัชกรให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพในการดูแลผู้ป่วย
โดย dogTech
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้